هفته جشنهای مهرگان بر همه دوستان عزیزم مبارک و خجسته باد!
این جشنها از 10 مهر خورشیدی آغاز می شوند و به مدت یک هفته ادامه می یابند. ترتیب روزهای جشن به شکل زیر است:
10- مهر ایزدی
11- مهر به طبیعت (و جانداران)
12- مهر همگانی (لبخند بر لب و خوش رو و مودب بودن)
13- مهر به پدر و مادر
14- مهر به خویشاوندان
15- مهر به دوستان
16- مهر ویژه (روز عاشقان)

مهرگان تنها بهانه ایست تا قلبهایمان را از زَنگار زندگی پاک کنیم و بتوانیم ذات پروردگار، که هنگام تولد نزد مان به امانت گذارده را خوب ببینیم. ذات همایون پروردگار چیزی جز مهر و دوستی نیست.
1- آیا تاکنون اندیشیده ایم که چرا گاهی این امانت ایزدی (مهربانی) از یادمان می رود؟
2- آیا اندیشیده ایم که برای زنده ماندن مادر هستی (طبیعت) چه کرده ایم و برای همزیستان مان در این کره خاکی (جانوران) چه شرایطی فراهم کرده ایم؟
3- چگونه با مردم اطرافمان رفتار می کنیم؟
4- چگونه پدر و مادرمان را دوست داریم و آنها را برای چه می خواهیم؟
5- آیا یادی از خویشاوندان کرده ایم و یا در حد توان به آنها کمک می کنیم؟
6- دوستان گذشته یمان را به یاد داریم؟ آنهایی که گاهی از خواهر یا برادر برایمان عزیزتر می شدند؟
7- چه کسی (یا چیزی)را بیش از همه دوست داریم؟ و چگونه می توانیم او را خوشحال کنیم؟ چقدر برایمان مهم است و چگونه مهربانیمان را بی ادعا به او نثار خواهیم کرد؟

این شما و جواب این سوال ها ! ! !